پاورپوینت طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک

پاورپوینت طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک

توضیح کوتاه

پاورپوینت طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک ، در 99 صفحه با فرمت ppt.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


کلیات تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
ادبیات تحقیق
مفهوم لجستیک
نقش و جایگاه لجستیک
ویژگی های سیستم لجستیک
اجزاء سیستمی لجستیک
زیرسیستم عملیاتی لجستیک
تدارک
مدیریت لجستیک
ارتباط فعالیت های مدیریتی و عملیاتی لجستیک
مدل مفهومی سیستم لجستیک
طراحی مدل و روش شناسی تحقیق
الگوی مفهومی تحقیق
الگوی مفهومی اولیه کنترل استراتژیک سیستم لجستیک
الگوی مفهومی نهایی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک
الگوی عملیاتی تحقیق
مدل عملیاتی تحقیق
گویه ها و مولفه های کنترل استراتژیک تدریجی فرآیندگرا   
گویه ها و مولفه های کنترل استراتژیک ماموریت گرا
گویه ها و مولفه های کنترل استراتژیک بنیادی انسان گرا
گویه ها و مولفه های کنترل استراتژیک بنیادی انعطاف گرا
روش شناسی تحقیق
انواع کنترل ، مولفه ها و گویه های سنجش آنها در پرسشنامه برای دو وضعیت صلح وجنگ
تحلیل یافته ها
فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
مقایسه درصد مشاغل پاسخ دهندگان
نتایج تحلیل عاملی تاییدی گویه های مولفه های کنترل استراتژیک تدریجی فرآیندگرا در زمان صلح
نتایج تحلیل عاملی تاییدی گویه های مولفه های کنترل استراتژیک تدریجی ماموریت گرا در زمان صلح
نتایج تحلیل عاملی تاییدی گویه های مولفه های کنترل استراتژیک تدریجی انسان گرا در زمان صلح
نتایج تحلیل عاملی تاییدی گویه های مولفه های کنترل استراتژیک تدریجی انعطاف گرا در زمان صلح
نتایج تحلیل عاملی تاییدی مولفه های کنترل استراتژیک در زمان صلح
نتایج تحلیل عاملی تاییدی گویه های مولفه های کنترل استراتژیک تدریجی فرآیندگرا در زمان جنگ  
نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه‌های کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان جنگ
نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه ها و انواع کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان صلح
نتایج تحلیل عاملی تأییدی میزان ارتباط مؤلفه ها و انواع کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان جنگ
میزان پایایی ابزار سنجش (پرسشنامه تحقیق) زمان صلح
میزان پایایی ابزار سنجش (پرسشنامه تحقیق) زمان جنگ
میزان پایایی ابزار سنجش (پرسشنامه تحقیق)
نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی و اولویت بندی انواع کنترل استراتژیک در زمان صلح
انواع کنترل استراتژیک در زمان جنگ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی و اولویت بندی
رتبه بندی میانگین و اولویت بندی مؤلفه های کنترل استراتژیک در زمان جنگ
نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی و اولویت بندی مؤلفه های کنترل استراتژیک در زمان صلح
مقایسه و اولویت بندی انواع کنترل استراتژیک برای دو وضعیت صلح و جنگ و کانون توجه به داخل و خارج سیستم لجستیک
مقایسه اولویت بندی مؤلفه ها و انواع کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان صلح و جنگ
مدل نهایی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک
نتیجه گیری و پیشنهادها
مدل نهایی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک
اولویت بندی مؤلفه های کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان صلح
اولویت بندی انواع کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان صلح
اولویت بندی مؤلفه های کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان جنگ
اولویت بندی انواع کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان جنگ
مقایسه مؤلفه های کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان صلح و جنگ
مقایسه انواع کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان صلح و جنگ
مقایسة انواع کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان صلح و جنگ
مقایسه ابعاد و انواع کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان صلح و جنگ
مقایسه طیفی انواع کنترل استراتژیک سیستم لجستیک در زمان صلح و جنگ
پیشنهادها
پیشنهادهای غیرمستقیم


قیمت : 28900 تومان


کلمات کلیدی


پاورپوینت طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک

پاورپوینت الگوی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک

کنترل استراتژیک سیستم لجستیک

سیستم لجستیک

پاورپوینت سیستم لجستیک

پاورپوینت طراحی الگوی کنترلسیستم لجستیک

طراحی الگوی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک

استراتژیک سیستم لجستیک

لجستیک

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :28900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 99
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 570
حجم 1/2 مگابایت
دسته مقاله مدیریت