فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ،30)

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ،30)

توضیح کوتاه

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30) این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد.

توضیح کامل

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز  (MCQ-30):


این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. پاسخ­ها بر اساس مقیاس چهار درجه­ای لیکرت (1: مخالفم، 2: کمی موافقم، 3: نسبتا موافقم، 4: کاملا موافقم) محاسبه می­شوند. پرسشنامه مذکور دارای 5 خرده مقیاس است که سوالهای 28، 23، 19، 10، 7، 1، باورهای مثبت درباره نگرانی، سوالهای 21، 15، 11، 9، 4، 2 باورهای منفی درباره کنترل­پذیری افکار و خطرات مربوط به نگرانی، سوالهای 29، 26، 24، 17، 14، 8، عدم اطمینان شناختی، سوالهای 27، 25، 22، 20، 13، 6، نیاز به کنترل افکار و سوالهای 30، 18، 16، 12، 5، 3 فرایندهای فراشناختی خودآگاهی شناختی را ارزیابی می­کنند. ولز، کاترایت- هاتون (2004) برای پایایی این مقیاس دامنه ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس کل و خرده مقیاس ها از 93/0 تا 76/0 و پایایی بازآزمایی را 75/0 و برای خرده مقیاسها 87/0 تا 59/0 گزارش کرده­اند. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه­­ی ایرانی 91/0 گزارش شده است و برای خرده مقیاسهای کنترل ناپذیری، باورهای مثبت، وقوف شناختی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار به ترتیب در نمونه ایرانی 87/0، 86/0، 81/0، 80/0 و 71/0 گزارش شده­است


قیمت : 4900 تومان


کلمات کلیدی


فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز MCQ-30

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز

پرسشنامه فراشناخت ولز MCQ-30

پرسشنامه فراشناخت ولز

پرسشنامه فراشناخت

پرسشنامه فراشناخت ولز MCQ-30

پرسشنامه فراشناخت MCQ-30

پرسشنامه MCQ-30

فراشناخت ولز MCQ-30

MCQ-30

فراشناخت ولز

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :4900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 2
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 290
حجم 17/2 کیلوبایت
دسته پرسشنامه