پرسشنامه شفقت خود، فرم کوتاه و بلند

پرسشنامه شفقت خود، فرم کوتاه و بلند

توضیح کوتاه

پرسشنامه شفقت خود- فرم کوتاه و بلند ، دارای روایی و پایایی و منبع میباشد.

توضیح کامل

پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه


معرفی پرسشنامه:
این مقیاس شامل 26 ماده برای اندازه¬گیری سه مولفه مهربانی به خود (5 ماده) در برابر قضاوت کردن خود (5 ماده)، اشتراک انسانی (4 ماده) در برابر انزوا (4 ماده) و ذهن آگاهی (4 ماده) در برابر همانندسازی افراطی (4 ماده) تدوین شده است. ماده¬ها در یک مقیاس لیکرت 5 رتبه¬ای، از تقریباً هرگز= 1 تا تقریباً همیشه= 5 تنظیم شده که نمره بالاتر سطح بالاتر شفقت خود را نشان می¬دهد. ضمناً ماده¬های 1، 4، 8، 9، 11 و 12 به صورت معکوس نمره¬گذاری می¬شوند. در پژوهش شهبازی و همکاران (1394) برای اندازه¬گیری شفقت – خود از فرم کوتاه 12 ماده¬ای در شش خرده مقیاس و هر کدام دو ماده که توسط ریس و همکاران در سال 2011 تدوین گردیده استفاده شد.


پرسشنامه شفقت خود – فرم بلند


این مقیاس توسط تف و همکاران در سال 2003 ساخته شد. که شامل 26 گویه و 6 مولفه مهربانی با خود، قضاوت نسبت به خود، اشتراکات انسانی، انزوا، بهشیاری یا ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی در یک طیف لیکرت 5 درجه¬ای از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم= 5 نمره¬گذاری می¬گردد. گویه¬های 1، 2، 4، 6، 8، 11، 13، 16، 18، 20، 21، 24 و 25 دارای نمره¬گذاری معکوس می¬باشند.

فرم کوتاه و بلند دارای روایی و پایایی و منبع میباشد.
 


قیمت : 14900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه و بلند

فرم کوتاه پرسشنامه شفقت خود

فرم بلند پرسشنامه شفقت خود

پرسشنامه شفقت خود

پرسشنامه شفقت

پرسشنامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :14900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 5
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 385
حجم 20/5 کیلوبایت
دسته پرسشنامه