پرسشنامه های فراشناخت و کمالگرایی با نحوه نمره گذاری و اعتبار

پرسشنامه های فراشناخت و کمالگرایی با نحوه نمره گذاری و اعتبار

توضیح کوتاه

پرسشنامه های فراشناخت و کمالگرایی با نحوه نمره گذاری و اعتبار، دارای دو پرسشنامه در 5 صفحه فایل word قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه های فراشناخت و کمالگرایی با نحوه نمره گذاری و اعتبار

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز :


این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. پاسخ¬ها بر اساس مقیاس چهار درجه¬ای لیکرت (1: مخالفم، 2: کمی موافقم، 3: نسبتا موافقم، 4: کاملا موافقم) محاسبه می¬شوند. پرسشنامه مذکور دارای 5 خرده مقیاس است که سوالهای 28، 23، 19، 10، 7، 1، باورهای مثبت درباره نگرانی، سوالهای 21، 15، 11، 9، 4، 2 باورهای منفی درباره کنترل¬پذیری افکار و خطرات مربوط به نگرانی، سوالهای 29، 26، 24، 17، 14، 8، عدم اطمینان شناختی، سوالهای 27، 25، 22، 20، 13، 6، نیاز به کنترل افکار و سوالهای 30، 18، 16، 12، 5، 3 فرایندهای فراشناختی خودآگاهی شناختی را ارزیابی می¬کنند. ولز، کاترایت- هاتون (2004) برای پایایی این مقیاس دامنه ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس کل و خرده مقیاس ها از 93/0 تا 76/0 و پایایی بازآزمایی را 75/0 و برای خرده مقیاسها 87/0 تا 59/0 گزارش کرده¬اند. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه¬¬ی ایرانی 91/0 گزارش شده است و برای خرده مقیاسهای کنترل ناپذیری، باورهای مثبت، وقوف شناختی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار به ترتیب در نمونه ایرانی 87/0، 86/0، 81/0، 80/0 و 71/0 گزارش شده¬است


پرسشنامه کمالگرایی هیل:


 برای ارزیابی کمالگرایی از مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران استفاده شد. این مقیاس دارای 59 گویه و 8 خرده مقیاس به شرح ذیل می¬باشد. سوالهای 4، 12، 20، 28، 36، 44، 51، 56 خرده¬مقیاس نظم و سازماندهی، سوالهای 5، 13، 21، 29، 37، 45، 52 خرده¬مقیاس هدفمندی، سوالهای 1، 9، 17، 25، 33، 41 تلاش برای عالی¬بودن، سوالهای 3، 11، 19، 27، 35، 43، 50 خرده¬مقیاس معیارهای بالا برای دیگران، سوالهای 2، 10، 18، 26، 34، 42، 49، 59 خرده¬مقیاس نیاز به تایید، سوالهای 6، 14، 22، 30، 38، 46، 53، 57، خرده مقیاس تمرکز بر اشتباهات، سوالهای7، 15 ،23، 31، 39، 47، 54، 58، خرده-مقیاس فشار از سوی والدین و سوالهای 8، 16، 24، 32، 40 ،48، 55، خرده مقیاس نشخوار فکر را تشکیل داده و ارزیابی می¬کند. گویه¬ها بر اساس مقیاس پنج درجه¬ای لیکرت به¬صورت: کاملا موافقم: 5، تا حدی موافقم: 4، نه موافق و نه مخالفم: 3، تاحدی مخالفم: 2، کاملاً مخالفم: 1، نمره¬گذاری می¬شوند. در این مقیاس از ترکیب چهار بعد اولیه، جنبه¬ی سازگار و از ترکیب چهار بعد بعدی جنبه ناسازگارانه کمالگرایی حاصل می¬شود. اعتبار سازه مذکور با تحلیل عاملی تایید شده و ضریب آلفای کرونباخ آن برای خرده مقیاس¬ها در دامنه 61/. – 91 برآورد شده است. 


قیمت : 9900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه فراشناخت و کمالگرایی با نحوه نمره گذاری و اعتبار

پرسشنامه فراشناخت

پرسشنامه کمال گرایی

پرسشنامه کمالگرایی

فرم پرسشنامه فراشناخت

فرم پرسشنامه کمال گرایی

فرم پرسشنامه کمالگرایی

نمره گذاری پرسشنامه فراشناخت

نمره گذاری پرسشنامه کمال گرایی

نمره گذاری پرسشنامه کمالگرایی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :9900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 5
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 297
حجم 29/5 کیلوبایت
دسته پرسشنامه