پرسشنامه مقیاس تاب آوری RIS-CD

پرسشنامه مقیاس تاب آوری RIS-CD

توضیح کوتاه

پرسشنامه مقیاس تاب آوری RIS-CD، ابزار سنجش تاب آوری در قالب فایل PDF

توضیح کامل

پرسشنامه مقیاس تاب آوریRIS-CD 


ابزار سنجش تاب آوری پژوهش حاضر، مقیـاس تـابآوری کونـور و دیویدسـون (۲۰۰۳ RIS-CD (مـیباشـد. ایـن پرسشنامه را کونور و دیویدسون بـا مـرور منـابع پژوهشـی ۱۹۹۱-۱۹۷۹ حـوزه تابآوری تهیه کردند. بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در شش گروه جمعیت عمومی، مراجعـهکننـدگان بـه بخش مراقبتهای اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر، و دو گـروه از بیمـاران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، انجام شده است. تهیه کنندگان این مقیاس بر این عقیدهاند که این پرسشـنامه بـه خوبی قادر به تفکیک افراد تابآور از غیرتابآور در گروههای بالینی و غیربالینی بـوده و مـیتوانـد در موقعیـتهـای پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد . 
پرسشنامه تابآوری کونور و دیویدسون ۲۵ گویه دارد که در یک مقیاس لیکرتی بـین صـفر (کـاملاً نادرسـت) و پـنج (همیشه درست) نمره گذاری میشود.

 


قیمت : 5900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه مقیاس تاب آوری RIS-CD

پرسشنامه تاب آوری RIS-CD

پرسشنامه مقیاس RIS-CD

پرسشنامه مقیاس تاب آوری

پرسشنامه مقیاس تاب اوری RIS-CD

پرسشنامه مقیاس تاباوری RIS-CD

پرسشنامه RIS-CD

پرسشنامه تاب اوری

پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :5900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 3
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 410
حجم 45/2 کیلوبایت
دسته پرسشنامه