پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

توضیح کوتاه

پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد برای سنجش خودت نظیمی که بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا طراحی شده است در قالب word و قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد


پرسشنامه 14سوالی بوفارد و همکاران (1995) ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده است. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی را می سنجد.
ضریب پایایی کلی پرسشنامه بر اساس آلفای کرانباخ 71/0 بدست آمده است پایایی خرده مقیاس راهبردهای شناختی 70/0 و خرده مقیاس فراشناختی 68/0 گزارش شده است. پایایی آزمون فوق در پژوهشی که درسال (1382) توسط غلامی انجام گرفت 63/0 گزارش شده است. همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی که توسط نیکدل (1385)، عربزاده (1387) انجام گرفته است به ترتیب 67/0 و 69/0گزارش شده است.
همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی توسط طالب زاده وهمکاران (1391) انجام شد. از طریق اجرای آزمایشی بر روی 30 دانشجو با استفاده از آلفای کرونباخ 76/. به دست آمده است. نتایج عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سوال ها مناسب بوده و بار ارزشی مربوط به عامل ها در حد قابل قبول است و روایی آن نیز در حد مطلوب می باشد. 
کدیور (1380) نیز روایی و پایایی پرسشنامه بوفارد و همکاران را مورد مطالعه قرار داده است. روایی سازه این پرسشنامه با بهره گیری از ضرایب همبستگی و تحلیل عوامل ضرایب همبستگی تفکیکی میان سوالات پرسشنامه در حد مطلوب گزارش شده است. و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش همسانی درونی 08/0 بوده است. بر این اساس می توان گفت که این پرسشنامه قادر به پیش بینی نمره های و اقعی آزمودنی ها   می باشد.
در این آزمون برای هر سوال 5 گزینه در نظر گرفته می شود که شامل: کاملاًموافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم می باشد. شیوه نمره گذاری با استفاده از مقیاس طیف لیکرت از گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، و کاملاً مخالفم، می باشد که به ترتیب نمرات از 5 تا 1 داده می شود. سوالات 5-13-14 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند مجموع نمرات هر فرد می تواند 14 الی60 باشد. نمره بالاتر در هر مولفه گرایش فرد به کاربرد آن مولفه را نشان می دهد. 


قیمت : 5900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

پرسشنامه خود تنظیمی

پرسشنامه بوفارد

پرسشنامه نظریه شناختی بوفارد

پرسشنامه نظریه اجتماعی بوفارد

پرسشنامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :5900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 3
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 307
حجم 33/5 کیلوبایت
دسته پرسشنامه