پرسشنامه دلبستگی مکان 22 سوالی

پرسشنامه دلبستگی مکان 22 سوالی

توضیح کوتاه

پرسشنامه دلبستگی مکان 22 سوالی در قالب فایل pdf

توضیح کامل

پرسشنامه دلبستگی مکان 22 سوالی


این مقیاس توسط صفاری نیا (١٣٩٠) بر اساس نظریه لو و آلتمن (١٩٩٢) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن (٢٠٠١ ) و کیل، موون و تارانت (٢٠٠٤ ) ساخته شده است که دیدگاه نگرشی نسبت به دلبستگی مکان دارند. مقیاس مذکور، مشتمل بر ٢٢ گویه می باشد که سه حیطه شناختی (ھویت مکان) ، عاطفی (دلبستگی عاطفی) و رفتاری (وابستگی مکان و پیوندھای اجتماعی) دلبستگی مکان را می سنجد و روی مقیاس لیکرت پنج درجهای «کام4 ًموافق=٥» ،«موافق=٤» ،«بی کام4= ً١ »نمره گذاری می شود؛ بنابراین حداقل و حداکثر نمره نظر=٣» ،«مخالف=٢ »و « مخالف ای که به دست می آید به ترتیب ٢٢ و ١١٠ خواھد بود. گویه ھای ١ ٢ ، ،١١ ،١٦ بُعد ھویت مکان، ،١٢ ، ،٩ ٨ ھای گویه، عاطفی دلبستگی عدُب ٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٣ ،١٠ ، ،٧ ،٦ ،٥ ٣ ھای گویه ١٥ بُعد وابستگی مکان و گویه ھای ٤ ،١٤ ،١٧ ،١٨ بُعد پیوند اجتماعی را می سنجند. میزان پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ٩٢/٠ و با استفاده از بازآزمایی ٩١/٠ به دست آمد که نشان دھنده پایایی رضایتبخش این مقیاس است . ھمچنین، این مقیاس از روایی صوری و سازه خوبی برخوردار است
 


قیمت : 4900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه دلبستگی مکان 22 سوالی

دانلود پرسشنامه دلبستگی مکان

پرسشنامه دلبستگی مکان

دلبستگی مکان

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :4900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 2
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 139
حجم 48/7 کیلوبایت
دسته پرسشنامه