جزوه روانشناسی بالینی

جزوه روانشناسی بالینی

توضیح کوتاه

جزوه روانشناسی بالینی ، در 271 صفحه با فرمت PDF.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


کلیات روانشاسی بالینی 
معرفی روانشاسی بالینی
حرفه هایی که ارتباط نزدیکی با بهداشت روانی دارند
فعالیت های روانشناسان بالینی
فصل دوم مروری تاریخی بر روانشناسی بالینی
عوامل موثر در شکل گیری حرفه روانشاسی بالینی
تاریخچه رشته روانشاسی بالینی در زمینه تشخیص و سنجش
تاریخچه روانشاسی بالینی در زمینه مداخلات
تاریخچه روانشاسی بالینی در زمینه تحقیق
تاریخچه روانشاسی بالینی در زمینه حرفه روانشناسی بالینی
فصل سوم مباحث فعلی در روانشناسی بالینی
مدلهای آموزشی در روانشناسی بالینی
امتیاز تجویز دارو
معیارهای اخلاقی در روانشناسی بالینی
فصل چهارم روش های تحقیق در روانشناسی بالینی
روشهای تحقیق در روانشناسی بالینی
انواع مشاهده
نقاط ضعف و اشکالات روش مشاهده طبیعی
نقاط قوت روش مشاهده طبیعی
مطالعات موردی بیشتر برای این موارد مفیدند
نقاط ضعف مطالعه موردی
طرح های کمی موردی
طرح های مرکب
میزان بروز 
شیوع
سیر
نقاط قوت روش همبستگی
تحقیقات طولی و مقطعی
ویژگی های روش آزمایشی
اعتبار درونی
منابع خطا یا نبود اعتبار درونی
اعتبار بیرونی
تحقیقات تشابهی
مزیت های بررسی شرح حال بالینی
نقاط ضعف روش شرح حال بالینی
فصل پنجم تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی
رفتار نابهنجار چیست
ملاک های تمایز رفتار بهنجار و نابهنجار 
نقاط قوت این ملاک
نقاط ضعف و اشکالات این ملاک
تقسیم بندی دکتر پریرخ دادستان از ملاک های تمایز رفتار بهنجار و نابهنجار
روش های طبقه بندی اختلالات روانی
تعریف برخی اصطلاحات
فواید و مزیت های تشخیص
نظام های طبقه بندی اختلالات روانی
معرفی DSM-IV-TR
ویژگی های اساسی DSM-IV-TR
ارزیابی چند محوری
مباحث و معضلات کلی در طبقه بندی اختلالات در DSM 
علل اختلالات روانی
تقسیم بندی کلی عوامل و علل اختلالات روانی
تقسیم بندی علائم اختلالات
فضل ششم مصاحبه سنجشی
سنجش بالینی
مصاحبه
خصوصیات مصاحبه ها
مبانی و فنون مصاحبه
محیط مصاحبه
یادداشت برداری
تفاهم
ارتباط در مصاحبه
فنون مصاحبه
پایان مصاحبه
انواع مصاحبه
انواع مصاحبه ها از لحاظ هدف مصاحبه
اهداف
رئوس شرح حال روانشناسی
رئوس معاینه وضعیت روانی
ساختار مصاحبه
انواع مصاحبه از لحاظ داشتن یا نداشتن ساختار
پر مصرف ترین مصاحبه های بالینی ساخت دار در روانشناسی بالینی
پایایی و روایی داده های مصاحبه 
خطا و سو گیری در مصاحبه
تکنیک های مصاحبه با بیماران روانی خاص
گوش دادن همدلانه
فصل هفتم سنجش هوش
تاریخچه آزمون گیری
تعریف آزمون
انواع آزمونها
تفاوت روانشناسها و روان سنجها در آزمون گیری
پایایی
تعریف پایایی
انواع روشهای ارزیابی پایایی
روایی
انواع روشهای ارزیابی روایی
سنجش هوش
تعریف هوش
نظریه های هوش
نظریه دو عاملی اسپیرمن
نظریه چند عاملی ترستون
نظریه ورنون
نظریه گیلفورد
نظریه هوش چندگانه گاردنر
هوش زیستی
نظریه های کتل و هب
نظریه شناختی پیاژه در مورد هوش
دوره ها و مراحل شناختی پیاژه
نظریه سه جنبه ای هوش
سودمندی ها و محدودیت های آزمونهای هوشی
مفهوم هوشبر
همبسته های بهر هوشی
وراثت و ثبات نمرات بهر هوشی
طبقه بندی هوش
معرفی برخی از آزمونهای هوش
نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان
نکاتی در رابطه با آزمون وکسلر
خلاصه فصل هشتم سنجش شخصیت
آزمونهای عینی
آزمونهای فرافکن
برخی نقاط قوت آزمونهای عینی
برخی نقاط ضعف آزمونهای عینی
روشهای ساخت آزمونهای عینی
رویکرد تحلیل عامل اکتشافی
رویکردهای تحلیلی عاملی تاییدی
هنجاریابی و تفسیر نمرات آزمونها
آزمونهای عینی آسیب شناسی روانی
مقیاس های اعتباری
مقیاس های بالینی
فرم های کوتاه MMPI-2
تفسیر MMPI-2
تفسیر محتوایی
مقیاس های مکمل
ارزیابی مختصر MMPI و MMPI-2
مسئله پویایی های شخصیت
پایایی و اعتبار
انتخاب پرسنل و سوگیری
نگرانی های مربوط به دومین ویراست شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا
پرسشنامه چند محوری میلون
آزمونهایی که جنبه های خاصی از آسیب شناسی روانی را اندازه میگیرند
پرسشنامه افسردگی بک
برنامه ترس سنجی
آزمونهای عینی شخصیت
نسخه جدید تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی
فرم های کوتاه NEO
محدودیت های نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی NEO
پرسشنامه شخصیت آیزنک
پرسشنامه چندوجهی تلگن
پرسشنامه روانی کالیفرنیا
پرسشنامه شانزده عامل شخصیت
سنخ نمای مایرز-بریگز
آزمونهای فرافکن شخصیت
خصوصیات کلی فنون فرافکن
اندازه گیری و هنجاریابی آزمونهای فرافکن
طبقه بندی کلی آزمونهای فرافکن
طبقه بندی دیگری از فنون فرافکن
معرفی برخی از آزمونهای معروف فرافکن
گام های اجرای رورشاخ
نمادها و ملاک های کد گذاری محل ادراک
نمادها و ملاک ها برای کد گذاری تعیین کننده ها
نمادهای کد گذاری کیفیت شکل
نمادهای کد گذاری مورد استفاده برای محتوا
پاسخ های عام یا رایج
خلاصه ساختاری
تفسیر رورشاخ
ارزیابی کلی آزمون رورشاخ
توصیف آزمون
اجرا
نمره گذاری
نکاتی درباره آزمون ها
سودمندی بالینی آزمونها
همبستگی فریبنده
اعتبار افزایشی
سوگیری آزمون
سنجش رایانه ای
اعتبار نمرات برش
حکم تاراسوف
فصل نهم سنجش رفتاری
سه تفاوت عمده ی سنجش رفتاری با سنجش سنتی
روش های سنجش رفتاری
انواع روشهای مشاهده
نمونه هایی از مشاهده طبیعی
نمونه هایی از آزمون های وضعیتی
فنون عملکردی کنترل شده
متغیرهای موثر بر پایایی مشاهدات
متغیرهای موثر بر اعتبار مشاهدات
فصل دهم قضاوت بالینی
تفسیر
چهارچوب نظری
سطوح تفسیر
نظریه و تفسیر
رویکردهای کمی و ذهنی در تفسیر
در تایید رویکرد آماری
در تایید رویکرد بالینی
نتیجه گیری کلی
پردازش اطلاعات
سندرم تفسیر
اعتباریابی و اسناد
گزارش، مفاهیم و ملاک های گنگ
تاثیرات پیش بینی ها
عقاید قالبی
گزارش بالینی
کمک به ارتباط
فصل یازدهم مداخلات روان شناختی
تعریف مداخله روانشناختی
تعریف نظریه
تعاریف مختلف ارائه شده از روان درمانی
تعریف نورکراس
تعریف ولبرگ
تعریف راتر
انواع درمان ها و افراد سرشناس در این درمانها
آیا روان درمانی مفید است؟
مشکلات مراجع و بهره گیری از درمان
ویژگی های مشترک درمانها
عوامل غیر اختصاصی
عوامل اختصاصی
چالش های درمانگری
سیر مداخله بالینی
رویکردهای برنامه ریزی درمانی
عینی نگری و خود افشایی درمانگر
تحقیق درباره روان درمانی
تحقیق درباره عوامل مشترک یا غیراختصاصی در درمان
روندهای اخیر در تحقیقات
نتیجه گیری های کلی
آیین نامه اخلاقی انجمن روانشناسی آمریکا
فصل دوازدهم روان درمانی :دیدگاه روان پویایی
بررسی دیدگاه فروید
دلایل فروید برای اثبات وجود ضمیر ناهشیار
انرژی روانی
مفهوم تثبیت
جبر روانی
مفهوم اضطراب از دیدگاه فروید
انواع اضطراب
دفاع در برابر اضطراب
مکانیسم های دفاعی مربوط به مراحل مختلف رشد روانی-جنسی
بینش
فنون روان درمانی روان پویشی
سنجش در روانکاوی
تداعی آزاد
تحلیل رویاها
آسیب شناسی روانی زندگی روزمره
مقاومت
اشکال مقاومت
انواع مقاومت
انتقال
تفسیر 
روشهای تفسیر
اهداف روانکاوی
ممنوعیت های درمان روانکاوی
انتقادهای وارد به روانکاوی
جهت گیری رویکردهای جدید روانکاوی
اقسام مختلف و درمانهای روانکاوانه
روان درمانی های پویشی
ویژگی های درمانهای پویشی کوتاه مدت
مقایسه ارزشها در درمان کوتاه مدت و بلند مدت
روان درمانی میان فردی
ویژگی اصلی روان درمانی میان فردی از نظر وایزمن و مارکویتز
ارزیابی مختصر روان درمانی روان پویشی
عوامل شفابخش
مشترکات و تفاوتهای درمان روان پویشی
اقسام درمانهای روان پویشی از لحاظ شباهت به روانکاوی کلاسیک
وضعیت فعلی روان درمانی روان پویشی
فصل سیزدهم روان درمانی :دیدگاه های انسانگرا-وجودگرا
مضامین مشترک درمانهای انسانگرا
درمان مراجع محور
گزاره های نظری دیدگاه راجرز
نظریه درمان
همدلی
توجه مثبت نامشروط
هم خوانی
نگرش در مقابل فن در دیدگاه مراجع محور
تفاوت دیدگاه مراجع محور با دیدگاه های روانکاوی و یادگیری
فرآیند درمان مراجع محور
دیدگاه درمانگران مراجع محور درباره تشخیص و سنجش
سایر کاربردهای رویکرد مراجع محور
شخص محوری
اظهار نظرهای پایانی
اظهار نظرهای مثبت درباره درمان مراجع محور
اظهار نظرهای منفی درباره درمان مراجع محور
جنبش انسانگرایی و وجودگرایی
گشتالت درمانی
ناکام کردن مراجع 
قواعد و طرحهای رفتاری در گشتالت درمانی
انتقادهای وارده به گشتالت درمانی
ارزیابی مختصر درمانهای پدیدار شناختی و انسانگرا-وجودگرا
رویکردهای انسانگرای پست مدرن
فصل چهاردهم روان درمانی : دیدگاه های رفتاری و شناختی-رفتاری
رفتاردرمانی و رفتاردرمانی شناختی
تعریف ولپی از رفتاردرمانی
ویژگیهای اصلی رفتاردرمانی
رابطه در رفتاردرمانی
گستردگی طیف درمانهای رفتاری
گام های رفتاردرمانی
تکنیکهای رفتاردرمانی
اصول مواجهه درمانی
درمان شناختی
میانجیگری شناختی
سنجش در سناخت درمانی
نقش درمانگر
اهداف شناخت درمانی
کاربردهای بالینی
شناخت درمانی بک
ویژگی های شناخت درمانی افسردگی
رفتار درمانی عقلانی-هیجانی الیس
بازسازی عقلانی
آموزش مایه کوبی علیه استرس
سه دوره آموزش مایه کوبی علیه استرس
درمان شناختی-رفتاری
عوامل علی و تسریع کننده ترکیب شدن درمانهای شناختی و درمانهای رفتاری
کاربردهای بالینی
وضعیت فعلی درمان شناختی-رفتاری
ارزیابی رفتاردرمانی
انتقادهای وارد شده به رفتاردرمانی
فصل پانزدهم گروه درمانی:خانواده درمانی و زوج درمانی
رویکردهای گروه درمانی
ترتیب و ترکیب کلی گروه درمانی
عوامل درمان بخش در گروه درمانی 
آیا گروه درمانی مفید است؟
خانواده درمانی
تشخیص در زوج درمانی و خانواده درمانی
ارتباط 
شکل ها و روشهای خانواده درمانی
چه وقت باید خانواده درمانی کرد ؟
زوج درمانی
آیا خانواده درمانی و زوج درمانی موثرند؟
مشکلات خاص در خانواده درمانی و زوج درمانی
فصل شانزدهم تخصص های روانشناسی بالینی
روانشناسی اجتماع نگر 
اصول روانشناسی اجتماع نگر
مفهوم پیشگیری
مراحل پیشگیری
ایجاد احساس اقتدار
مفاهیم مداخله اجتماعی
پیرا حرفه ای ها
روانشناسی سلامت و طب رفتاری
تعاریف
طب رفتاری
روانشناسی سلامت
تاریخچه
عوامل روانشناختی و اجتماعی به کمک چه فرآیندهایی بر سلامتی و مریضی تاثیر میگذارند؟
روشهای مداخله
بازخورد زیستی
پیشگیری از مشکلات بهداشتی 
تحمل روشهای طبی
روانشناسی عصب نگر
روانشناسی عصب نگر چیست
سنجش عصبی-روانی
نقشهای روانشناسان عصب نگر
تاریخ روانشناسی عصب نگر
ساختار و کارکرد مغز
پیشایندها یا علل آسیب مغزی
پیامدها و نشانه های آسیب مغزی
بعضی از نشانه های مربوط به آسیب عصب شناختی
روشهای سنجش عصبی-روانی
برخی از مهمترین معضلات
مجموعه آزمونها
مداخله و توان بخشی
روانشناسی قانون نگر
برخی از فعالیت های اصلی روانشناسان قانونی
روانشناسی طب اطفال و روانشناسی بالینی کودک
تاریخچه
دیدگاه رشدی
معضلات عمومی و مشترک فعالیت های روانشناسان طب اطفال و روانشناسان بالینی کودک
مراجع کیست؟
تشخیص و طبقه بندی مشکلات
سنجش در روانشناسی طب اطفال و روانشناسی بالینی کودک
چند راهنمایی برای مصاحبه با کودکان
معارتهای ارتباطی عمومی
اجرای مصاحبه
مداخلات در روانشناسی طب اطفال و روانشناسی بالینی کودک
آیا مداخلات روان شناختی برای کودکان و نوجوانان موثرند؟
نمونه هایی از درمان هایی دارای حمایت تجربی در روانشناسی طب اطفال
پیشگیری در روانشناسی طب اطفال و روانشناسی بالینی کودک
مشورت در روانشناسی طب اطفال و روانشناسی بالینی کودک
آینده روانشناسی بالینی کودک و روانشناسی طب اطفال

 

بخشی از متن جزوه روانشناسی بالینی :


معرفی روانشناسی بالینی 

از روانشناسی بالینی تعاریف متعددی به عمل آمده است. بعضی از این تعاریف به موضوع مورد نظر و برخی دیگر بر
روش علمی مورد استفاده این رشته علمی تاکید دارند.
تعریف انجمن روانشناسی آمریکا از روانشناسی بالینی:
هنر و فنی که با مسائل سازگاری انسان ها سر و کار دارد.
تعریف ربر( 1985):
روانشناسی بالینی حوزه ای از روانشناسی است که با رفتارهای ناسازگار و غیر عادی آدمی سر و کار دارد.
تعریف جی. اچ. رسنیک( 1991):
رشته روانشناسی بالینی شامل تحقیق در مورد اصول، روش ها و رویه ها و تدریس این اصول، روش ها و رویه ها و ارایه خدماتی در رابطه با این اصول، روش ها و رویه ها است که امکان شناخت، پیش بینی و تسکین ناسازگاریها، معلولیت ها و ناراحتی های عقلی، هیجانی، زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی و رفتاری را فراهم می آورند و در مورد طیف گسترده ای از مراجعان کاربرد دارند.
از نظر رسنیک، مهارت های ضروری در روانشناسی بالینی عبارتست از: سنجش و تشخیص، مداخله یا درمان، تحقیق و کاربرد اصول اخلاقی و حرفه ای. وجه ممیزه روانشناسان بالینی، تخصص آنها در زمینه شخصیت و آسیب شناسی روانی و توانایی آنها در ادغام علم، نظریه و کار بالینی است.

به طور کلی روانشناسان بالینی باید در سه حوزه مهارت کافی داشته باشند:
1. تشخیص: ایجاد و تکامل روش هایی برای شناخت علل، چگونگی شکل گیری علایم و سیر بیماریهای روانی
2. درمان: کشف و استفاده از روش هایی برای تغییر مطلوب در وضعیت روانی و رفتاری فرد؛
3. پژوهش: برخورد علمی، آزمایشگاهی و یا کلینیکی برای پیشرفت و گسترش دانش بشری در زمینه رفتار انسان.


قیمت : 41900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه روانشناسی بالینی

دانلود جزوه روانشناسی بالینی

پی دی اف جزوه روانشناسی بالینی

دانلود جزوه روانشناسی بالینی ارشد

خلاصه جزوه روانشناسی بالینی

جزوه روانشناسی بالینی پیام نور

کتاب روانشناسی بالینی ارشد

جزوه رایگان روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :41900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 271
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 298
حجم 3/2 مگابایت
دسته جزوه