پاورپوینت تحلیل و بررسی تربیت جنسى

پاورپوینت تحلیل و بررسی تربیت جنسى

توضیح کوتاه

پاورپوینت تحلیل و بررسی تربیت جنسى دارای 99 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

پاورپوینت تحلیل و بررسی تربیت جنسى

فهرست مطالب :


1- ضرورت تربیت از لحاظ معنوی را بیان کنید؟ (تربیت)
2- عوارض فقدان تربیت چیست؟ شرح دهید. (تربیت)
3- فطرت چیست؟ شرح دهید. (تربیت)
4- غریزه و فطرت چه تفاوت هایی با هم دارند؟ (تربیت)
5- آنها که فطرت آدمی را بی تفاوت می دانند چه نظری دارند؟ (تربیت)
6- نظر اسلام را در مورد فطرت بیان کنید. (تربیت)
7- در مورد تربیت پذیری انسان، کلاً چند نظر وجود دارد؟ به اختصار بیان کنید. (تربیت)
8- تربیت پذیری انسان از نظر اسلام به چه اموری مشروط و محدود است؟  شرح دهید. (تربیت)
9- جمع بندی دید اسلام در تربیت پذیری چیست؟ چهار مورد را بیان کنید. (تربیت)
10- وراثت را تعریف کنید. (عوامل مؤثر در تربیت)
11- صفاتی که از طریق وراثت به فرزندان منتقل می شود را نام ببرید. (عوامل مؤثر در تربیت)
12- صفات نوعی را که از طریق وراثت منتقل می شوند، شرح دهید. (عوامل مؤثر در تربیت)
13- صفات فیزیولوژیک که از طریق وراثت منتقل می شونــد کدامند؟ بیان کنید. (عوامل مؤثر در تربیت)
14- چه صفات مرضی از طریق وراثت منتقل می شوند؟ شرح دهید. (عوامل مؤثر در تربیت)
15- صفات مربوط به جنبه های روانی و هوشی را که از طریق وراثت منتقل می شوند معرفی کنید. (عوامل مؤثر در تربیت)
16- غرض از محیط، در تربیت چیست؟ توضیح دهید. (عوامل مؤثر در تربیت)
17- محیط رحم چه تأثیـری در جنین می گــذارد؟ شـرح دهید. (عوامل مؤثر در تربیت)
18- چه عواملی و شرایطی از خانواده در کودک مؤثرنــد؟ شرح دهید. (عوامل مؤثر در تربیت)
19- به نظر شما نقش پدر در تربیت کودک بیشتر مؤثر است یا نقش مادر؟ چرا؟ (عوامل مؤثر در تربیت)
20- اعضای خانواده چه کسانی هستند؟ (عوامل مؤثر در تربیت)
21- خویشان و بستگان چه نقش و تأثیری در کودک می گذارند؟ بیان کنید. (عوامل مؤثر در تربیت)
22-گروه معاشران چه نقش و تأثیری در کودک می گذارند؟ بیان کنید. (عوامل مؤثر در تربیت)
23- چه چیز معلم در شاگردان مؤثر است؟ توضیح دهید. (عوامل مؤثر در تربیت)
24- مردم جامعه چه کسانی هستند و چه تأثیـری در کودک دارند؟ شرح دهید. (عوامل مؤثر در تربیت)
25- مسؤولان اجرایی چه کسانی هستند و چه تأثیری در کودک دارند؟ (عوامل مؤثر در تربیت)

26- شیطان کیست؟ و چه تأثیری در صلاح و فساد ما دارد؟(عوامل مؤثر در تربیت)
27- فرشتگان که هستند؟ (عوامل مؤثر در تربیت)
28- در جهان چه نظاماتی حکومت دارند؟ پنج مورد را بیان کنید. (عوامل مؤثر در تربیت)
29- خود انسان در خودش چه نقش و تأثیری دارد؟ بیان کنید؟ (عوامل مؤثر در تربیت)
30- غرض از شرایط شخصی در تربیت چیست؟ شرح دهید. (عوامل مؤثر در تربیت)
31- غرض از شرایط مربوط به جامعه در تربیت چیست؟( عوامل مؤثر در تربیت)
32- نقش و تأثیر فقر و غنا در تربیت افراد کدام است؟ بیـان کنید.( عوامل مؤثر در تربیت)
33-هدف علمی و تحقیقی چیست؟ شرح دهید.( هدف )
34- هدف در زبان و ادبیات چیست؟ توضیح دهید.( هدف )
35-هدف هنری چیست؟( هدف )
36- هدف در جهان شناسی چیست؟ بیان کنید.( هدف )
37- هدف در کسب آگاهی سیاسی ما چیست؟ بیان کنید.( هدف )
38- هدف در جنبه قانون و استقلال چیست؟ شرح دهید.( هدف )
39- ما در پاسداری از مرزها چه اهدافی داریم؟ بیان کنید.( هدف )
40- هدف از کار و تولید را بیان کنید.( هدف )
41- هدف در آگاهی دینی چیست؟  ( هدف )
42- برای اهداف، چه شرایط و خصایصی است؟ بیان کنید. ( هدف )
43- نوع هدف ها کدامند؟ بیان کنید. ( هدف )
44- منابع اهداف در اسلام کدامند؟ بیان کنید. ( هدف )
45- روش را تعریف کنید؟ لغات آن را توضیح دهید . ( روش های تربیت )
46- دید قرآن و اسلام درباره روش چیست؟ توضیح دهید. ( روش های تربیت )
47- روش الگویی چگونه روشی است؟ آن را بیان کنید.( روش های تربیت )
48- اثر ورزش در رفتار چیست؟ ( روش های تربیت )
49- اثر مدرسه در رفتار چیست؟ ( روش های تربیت )
50- تأثیر وراثت و محیط در رفتار را توضیح دهید؟ ( روش های تربیت )
51- تأثیر وراثت و محیط در رفتار را توضیح دهید؟ ( روش های تربیت )
52- وعظ و موعظه را در چه مواردی به کار می برند؟ چهار مورد را شرح دهید.( روش های تربیت )
53-چه کسی واعظ باشد بهتر است؟ ( روش های تربیت )
54-تشویق داری چه مفهومی دارد؟ شرح دهید.( روش های تربیت )
55- فواید تشویق در تربیت چیست؟ ( روش های تربیت )
56- تشویق، به چه صورت هایی است؟ چهار مورد را بیان کنید.( روش های تربیت)
57- تشویق ، باید بر اساس چه شرایطی باشد ؟ چهار مورد را شرح دهید.( روش های تربیت)
58- برای تشویق، چه ضوابطی را باید در نظر داشت؟ ( روش های تربیت)
59- در تشویق، از چه اموری باید پرهیز کرد؟ بیان کنید.( روش های تربیت)
60- چرا باید برای انسان ها تنبیه باشد؟ شرح دهید. ( روش های تربیت)
61- مراحل تنبیه کدامند؟ شرح دهید. ( روش های تربیت)
62- محبت به چه معناست؟ ( روش های تربیت)
63- بین محبت و تبعیت چه رابطه ای است؟ ( روش های تربیت)
64- بین محبت و هدایت چه رابطه ای است؟ ( روش های تربیت)
65- بین محبت و اصلاح چه رابطه ای است؟ ( روش های تربیت )
66- نظم و نظام را تعریف کنید . (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
67- اسلام دارای چه نظاماتی است؟ بیان کنید. (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
68- منبع قواعد و نظامات اسلامی چیست؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
69- نظام تربیتی اسلام الهی است یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
70- نظام تربیتی اسلام توحیدی است یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
71- نظام تربیتی اسلام، اسلامی است یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
72- نظام تربیتی اسلام، فطری است یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
73- نظام تربیتی اسلام، معنوی است یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
74- نظام تربیتی اسلام جاودانه است یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
75- دین را تعریف کنید. (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
76- خداوند چند گونه هدایت قرار داده است؟ شرح دهید. (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
77- هادیان در نظام تربیتی اسلامی چه کسانی هستند؟ بیان کنید. (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
78- نظام تربیتی اسلام پویاست، یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
79- امام علی (ع) فرموده: "به گوینده ننگرید بلکه به گفتار بنگرید" یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
80- حکمت یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
81- عقل در اسلام دارای چه ارزش و بهایی است؟ (ویژگی های نظام تعلیم 
83-اسلام یک آیین انقلابی است، یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
84- اسلام در زندگی اجتماعی مردم چه تحول بنیادی پدید آورد؟ بیــان کنید. (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
85-نظام تربیتی اسلام در عرصه اقتصادی چه تحولی پدید آورد؟ بیان کنید. (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
86- نظام تربیتی اسلام تزکیه را بر تعلیم مقدم کرد، یعنی چه؟ (ویژگی های نظام تعلیم و تربیت)
87- نظام تربیتی اسلام دارای جنبه همگانی است یعنی چه؟  (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
88- برنامه تربیتی اسلام چه ساعاتی از عمر ما را شامل می شــود؟ شرح دهید. (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
89- خدای اسلام و رابطه او را با انسان معرفی کنید. (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
90- کلیات تعالیم اسلامی شامل همه افراد است یعنی چه؟ (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
91-مراحل تربیت در اسلام شامل چه قسمت هایی است؟ بیان کنید. (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
92- در هفت سال اول عمر چه اصولی باید مورد نظر باشند؟ پنج مــورد را بیان کنید. (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
93- برای هفت سال اول عمر، چه برنامه هایی مورد نظر است؟ پنج مورد را بیان کنید. (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
94- اساس تربیت در 7 سال دوم عمر کدام است؟  پنج مــورد را بیــان کنید. (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
95-اساس تربیت در 7 سال سوم عمر را شرح دهید؟ (5 مورد)  (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
96-آیا تربیت در دیگر مراحل عمر هم وجود دارد؟ (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
97-اصل بازسازی و سازندگی را شرح دهید. (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
98-معلمان این راه چه کسانی هستند؟ (همگانی بودن تعلیم و تربیت)
99-معلم از نظر اسلام دارای چه وظایفی است؟ (همگانی بودن تعلیم و تربیت)

 

بخشی از متن پاورپوینت تحلیل و بررسی تربیت جنسى


1- ضرورت تربیت از لحاظ معنوی را بیان کنید؟ (تربیت)

تربیت، عامل فهم و تنظیم رابطه انسان با خداست و راه و رسـم این ارتباط را به آدمی می آموزد. می دانیم رابطه خدا و انسـان از دو دید و از دو چهره قابل بررسی است. یکی رابطه خدا با انسان و دیگر رابطـه انسان با خدا.  تربیت، ما را با خدایمان آشنا کرده و پایبنــد فرمان ها و تعالیم الهی می سازد. ارزش توکل و توسل به او را نشـان داده و ما را به کیفیت عبادت و ارتباط با پروردگار و دعا و مناجـات و استمرار و استعانت از او آگاه می سازد. تربیت، می تواند عامل وصول انسان بـه مقام عبد و عبودیت باشد و تجربه های روز از خانواده ها و مردم و مبلغان آن را اثبات می کند. 

2- عوارض فقدان تربیت چیست؟ شرح دهید. (تربیت)

عدم تربیت و یا سوء تربیت موجد عوارض فردی و اجتماعی بسیاری است از جمله: در جنبه فردی فقدان یا سوء تربیت سبــب خمــودی و واماندگی، خامی و خشنی، سرکشی و جهل و بی خبری و در نهایــت در حالت حیوانی زیستن است.

در جنبه اجتماعی، سوء تربیت و یا فقدان آن سبب جرم زایی، انحراف، فساد آفرینی، نابسامانی در روابط اجتماعی بی توجهی به مسؤولیــت و اخلاق و انسانیت است.

در جنبه اقتصادی عدم تربیت، سبب بیکاری، عدم اتقان در کار، سـوء مصرف و دیگر نابسامانی اقتصادی می شود.

در جنبه سیاسی عدم تربیت، سبب بی توجهی به نظام، عدم حکومت صالح، بی بند و باری در استفاده از آزادی، عدم پای بندی به ملیـت و ... خواهد شد.   
 


قیمت : 75000 تومان


کلمات کلیدی


پاورپوینت بررسی تربیت جنسى

تربیت جنسى

دانلود پاورپوینت تربیت جنسى

پاورپوینت در مورد تربیت جنسى

تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی صحیح کودکان

پاورپوینت درباره تربیت جنسى

تحقیق در مورد تربیت جنسى

پاورپوینت تربیت جنسى کودک و نوجوانان

پاورپوینت تربیت جنسى کودک

تربیت جنسى کودک

تربیت جنسى

تربیت جنسی کودکان

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :75000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 99
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 92
حجم 256/9 کیلوبایت
دسته پاورپوینت روانشناسی